skip_main skip_menu skip_search

Obchodné podmienky


PODMIENKY SPOLOČNOSTI


BULLET PROJECT s.r.o.
U Staré elektrárne 291/11,
710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

Spoločnosť je registrovaná Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka číslo 35070 na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.balistas.sk.

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 28618475
DIČ: CZ28618475

2945006646/1100, Tatra Banka, pobočka Čadca

Tieto Podmienky sú platné až do vydania nových Podmienok.

Predaj tovaru na www.balistas.sk sa riadi platnými zákonmi Českej republiky a tento tovar je voľne predajný od osemnástich (18) rokov. Pri predaji tovaru do zahraničia (mimo územia Českej republiky) je kupujúci povinný riadiť sa príslušnými právnymi predpismi krajiny, do ktorej má byť tovar zaslaný v súlade s požiadavkou uvedenou v objednávke, najmä si vopred overiť, či držba, nadobudnutie vlastníctva a dovoz ním objednaného tovaru nie je v danej krajine zakázaný/regulovaný, ako aj to, či daná krajina nezakazuje predaj ním objednaného tovaru prostredníctvom internetu (zákaz uzatvárania zmlúv na diaľku). Kupujúci, ktorý požaduje dodanie tovaru do zahraničia (mimo Českej republiky), potvrdí zaškrtnutím políčka v objednávkovom formulári, že vyššie uvedené povinnosti boli splnené a že druh ním objednaného tovaru je podľa vyššie uvedeného dojednania legálny. Kupujúci, ktorý požaduje dodanie tovaru do zahraničia (mimo územia Českej republiky), si je plne vedomý všetkých trestnoprávnych a iných sankcií spojených s uvedením nepravdivých údajov v súvislosti s plnením svojich povinností podľa tohto bodu Obchodných podmienok, za ktoré nesie plnú zodpovednosť.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") spoločnosti BULLET PROJECT s.r.o, so sídlom U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava, IČO: 28618475, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave v oddiele C, vložka 35070 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.balistas.sk prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri používaní internetovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.balistas.sk (ďalej len "internetová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

1.4 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

 

2. ÚČET UŽÍVATEĽA

2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Kupujúci si môže vo svojom používateľskom rozhraní objednať tovar (ďalej len "používateľský účet"). Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte kupujúceho vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho a za akékoľvek zneužitie vyplývajúce z takéhoto porušenia.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

2.5 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 V zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka je každá prezentácia tovaru na webovom rozhraní obchodu informatívna a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj predávajúcim vrátane cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ceny ponúkaného tovaru sú vrátane dane z pridanej hodnoty. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

3.4 Kupujúci na objednanie tovaru vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dopravy objednaného tovaru
informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.5 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.7 Predávajúci je oprávnený zrušiť alebo zmeniť objednávku. V oboch prípadoch bude kupujúci kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade zmeny objednávky nebude objednávka spracovaná bez súhlasu kupujúceho vyjadreného telefonicky alebo e-mailom.

3.8 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká vystavením faktúry (daňového dokladu) a vybavením objednávky, o čom predávajúci informuje kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.

3.9. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok). Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

(a) v hotovosti v priestoroch uvedených na webovej stránke predávajúceho;

b) v hotovosti pri dodaní na miesto určené kupujúcim v objednávke;

c) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho vedený v KB a.s., číslo účtu: 43-6712470227/0100 (ďalej len "účet predávajúceho"); Proces platby bezhotovostným prevodom je nasledovný: zákazník zadá objednávku s platbou bezhotovostným prevodom a následne bude predávajúcemu zaslaná zálohová faktúra na úhradu. Po zaplatení sumy bude objednávka odoslaná.

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od vytvorenia objednávky.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.5 Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len "Občiansky zákonník") nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade dodania tovaru upraveného podľa želania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, okrem iného.

5.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu oznámené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru na adresu prevádzky predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@balistas.sk.

5.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť odoslaný predávajúcemu do 14 dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu nepoškodený, nenosený a kompletný.

5.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar. V prípade vrátenia tovaru v zákonnej lehote znáša poštovné náklady zákazník sám.

5.5 Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci právo na náhradu škody spôsobenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, kým kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bez akéhokoľvek odkladu, v hotovosti na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru stráca účinnosť a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

5.8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade používateľa, ktorý je registrovaný ako partner VO. V prípade neprevzatia zásielky alebo zrušenia objednávky po odoslaní tovaru budú partnerovi VO účtované náklady na dopravu v ďalšej zásielke.

 

6. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

6.1 Spôsob dodania tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Ak je spôsob dodania dohodnutý na žiadosť kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania.

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Ak kupujúci tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 300 Kč (tristo českých korún) a ďalej je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.3 V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, prípadne náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Podpisom odovzdávacieho protokolu dopravcu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splnila všetky podmienky a požiadavky a že na prípadné neskoršie reklamácie týkajúce sa porušenia obalu zásielky nemožno prihliadať. Zistené závady, ak ich zjavne spôsobil dopravca alebo ak vzhľadom na povahu poškodenia nemožno dopravcu vylúčiť, je kupujúci povinný zaznamenať do reklamačného protokolu príslušného dopravcu.

6.5 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v dodacích podmienkach predávajúceho.

 

7. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:

7.2.1. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,

7.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

7.2.4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti

7.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7.3 Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru, na vadu použitého tovaru zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4 Ak sa vada prejaví do 12 mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí.

7.5 Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci na adrese ktorejkoľvek prevádzkarne predávajúceho alebo v sídle predávajúceho. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnik určený na opravu, ktorý sa nachádza v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci uplatní právo na opravu v podniku určenom na záručnú opravu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdrží reklamovaný tovar od kupujúceho.

7.6 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo u osoby určenej na vykonanie opravy bez zbytočného odkladu od zistenia vady. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, opis závady a žiadosť o spôsob vybavenia reklamácie. Online formulár sťažnosti pre kupujúceho-spotrebiteľa je k dispozícii na tejto stránke. Ak je reklamácia uznaná, kupujúci má od nás nárok na náhradu poštovného v obvyklej cene.

7.7 Záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru kupujúcim počas záručnej doby. Nároky kupujúceho zo záruky okrem iného zanikajú:
- ak ku dňu uplatnenia reklamácie uplynula záručná doba na reklamovaný tovar
- ak sa v čase prevzatia tovaru vyskytne vada a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny
- v prípade vady spôsobenej neodbornou manipuláciou, prevádzkou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, používaním, prevádzkou a manipuláciou s tovarom v rozpore s návodom na použitie od výrobcu a z toho vyplývajúcou vadou
- vady spôsobené nekvalifikovaným zásahom alebo zmenou parametrov
- poškodenie tovaru spôsobené prírodnými živlami
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prevádzkovým podmienkam z hľadiska teploty, prašnosti, vlhkosti, chemických a mechanických vplyvov, a z toho vyplývajúcou vadou
- ak sa vada prejaví len softvérom, pri ktorom zákazník nie je schopný preukázať legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu

 

8. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare však prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru. Škoda na tovare spôsobená v čase, keď nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, pokiaľ škodu nespôsobil predávajúci porušením svojej povinnosti.

8.2 Kupujúci berie na vedomie, že softvér a ostatné komponenty tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať do softvéru alebo iných komponentov tvoriacich webové rozhranie obchodu alebo ich neoprávnene používať.

8.3 Kupujúci nie je oprávnený pri používaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, softvér alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý neporušuje práva ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho účelom.

8.4 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.5 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do webovej stránky alebo z používania webovej stránky v rozpore s jej určením.

8.6 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8.8 V prípade, že medzi nami a spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému orgánu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Webová stránka: adr.coi.cz

Spotrebitelia môžu využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/."

8.9 Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim budú s konečnou platnosťou riešiť české všeobecné súdy podľa českého práva.

8.10. Práva a povinnosti kupujúceho, ktorý sa zaregistroval a je členom vernostného programu predávajúceho, sa riadia všeobecnými pravidlami vernostného programu zverejnenými tu.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Pred uzavretím zmluvy bol kupujúci informovaný o podmienkach spracovania jeho osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na tomto internetovom odkaze: https://www.balistas.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.

10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, SMS správ na telefónne číslo kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom počítači. V prípade, že je možné nákup uskutočniť na webovej stránke a plniť záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy bez ukladania súborov cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvola

 

11. PREDKLADANIE

11.1 Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa kúpnej zmluvy musí byť druhej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte.

11.2 Správa je doručená:

v prípade doručovania elektronickou poštou v okamihu jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; neporušenosť správ zasielaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
v prípade doručenia do vlastných rúk alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb prevzatím zásielky príjemcom,
v prípade osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb aj odmietnutím prijatia zásielky, ak adresát (prípadne osoba oprávnená prijať zásielku v jeho mene) odmietne zásielku prijať,
v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak je zásielka uložená u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že adresát nebol o uložení informovaný.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a jeho činnosť nepodlieha žiadnemu inému oprávneniu. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán.

12.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

12.3 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a je prístupná prostredníctvom webového rozhrania obchodu.

12.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné v znení, v akom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň uzavretia Kúpnej zmluvy. Zmluva môže byť uzavretá v českom jazyku, prípadne v iných jazykoch, pokiaľ to nie je dôvodom nemožnosti jej uzavretia. Nákupom kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

12.5 Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vzor reklamačného formulára sú prílohou obchodných podmienok.

12.6 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny týchto obchodných podmienok. Takéto zmeny sa nevzťahujú na objednávky dokončené pred dátumom účinnosti príslušných zmien. Zmeny Podmienok sú účinné od ich uverejnenia na webovej stránke.

12.7 Ostatné záležitosti, ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Z. z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi v platnom znení.

12.8 Tieto podmienky sú účinné od 29. marca 2022

12.9 Kontaktné údaje predávajúceho:

BULLET PROJECT s.r.o.
U Staré elektrárne 291/11,
710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

12.10. Dodacia adresa predávajúceho:

BALISTAS
U Cihelny 230/3
Hlučín, 748 01

E-mailová adresa: info@balistas.sk

V Ostrave 29. marca 2022

Naposledy navštívené produkty

+420 778 772 453 Po–Pia, 8–16 hod. Položiť dotaz