skip_main skip_menu skip_search

Zásady ochrany osobných údajov

Sú dlhé, napísané v právnickom jazyku, ale musíme ich mať.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR").

Správca osobných údajov:

Bullet Project s.r.o., se sídlem U Staré elektrárny 291/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 28618475, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 35070, e-mail: info@balistas.sk, web: www.balistas.sk (dále jen „spoločnosť“ nebo „správca“).


PREAMBULA

Tieto obchodné podmienky obsahujú informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré spoločnosti poskytuje zákazník pri zadávaní objednávky (uzatváraní zmluvy), za účelom vyhodnotenia nákupu na portáli Heuréka.cz a návštevník webovej stránky v rámci komunikácie so spoločnosťou. Nevzťahujú sa na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu.

 

I. SPRACOVANIE NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY

1. Ako správca vašich osobných údajov (pozri kontaktné údaje vyššie) sme zodpovední za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracúvať s primeraným technickým a organizačným zabezpečením. Ak sú nám odovzdané ako súčasť objednávky tovaru alebo služieb, vždy ich spracúvame za podmienok uvedených nižšie.

2. Účel, právny základ spracúvania a doba spracúvania vašich osobných údajov sú tieto:

(a) Účel: spracovanie objednávky a následných zmluvných alebo zákonných povinností, vybavovanie reklamácií a iné úkony súvisiace so zmluvnými povinnosťami; právny základ: plnenie zmluvy (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR); doba spracovania: 2 roky od spracovania objednávky alebo do konca záručnej doby, ak trvá dlhšie ako dva roky.

(b) účel: archivácia účtovných dokladov na základe povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov v oblasti účtovníctva; právny titul: plnenie zákonnej povinnosti (podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR); doba spracúvania: určená príslušnými právnymi predpismi.

(c) Účel: priamy marketing - ponuka tovaru a služieb, oznamovanie zliav, výpredajov, zasielanie informácií o e-shope a ponúkaných produktoch a pod., najmä zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom e-mailu (v zmysle § 7 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti); právny základ: oprávnený záujem (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR); doba spracúvania: 3 roky.

d) Účel: zaistenie IT a sieťovej bezpečnosti spracovania, právny základ: oprávnený záujem (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR); doba spracovania: 3 roky.

e) Účel: prípadné vymáhanie právnych nárokov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy alebo súvisiacich právnych sporov; právny základ: oprávnený záujem (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR); doba spracúvania: 3 roky.

3. Nie ste povinní poskytnúť nám osobné údaje, je to však podmienka pre realizáciu objednávky (uzavretie zmluvy) - spracúvanie budeme vykonávať zo zmluvných dôvodov.

4. V rámci spracovania vašich osobných údajov môžeme vaše osobné údaje preniesť nasledujúcim spracovateľom a príjemcom:

- poskytovatelia softvéru - na uľahčenie prevádzky e-shopu a zabezpečenie jeho technickej bezpečnosti (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém alebo EPR systém, kancelárske aplikácie atď.),

- marketingovej spoločnosti na účely priamej marketingovej propagácie,

- prevádzkovatelia záložných serverov a ďalšieho hardvéru - na zabezpečenie riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich údajov,

- účtovná kancelária - za účelom vedenia účtovnej agendy a s tým súvisiacej archivácie daňových dokladov,

- daňový poradca, audítor, advokátska kancelária - na účely poradenstva pri prevádzke e-shopu,

- inkasné agentúry - na účely vymáhania alebo inkasa pohľadávok spoločnosti,

- poskytovateľov platobných brán a bankových inštitúcií na účely spracovania vašej objednávky,

- prepravné spoločnosti na účely zabezpečenia prepravy objednaného tovaru,

- orgánom verejnej moci v prípadoch stanovených zákonom,

- prípadne iné osoby,

všetko podľa aktuálnych potrieb a v rozsahu potrebnom na organizačné a technické zabezpečenie riadnej prevádzky e-shopu.

5. Ak chcete vyjadriť svoj nesúhlas (námietku) so spracovaním vašich osobných údajov, ako aj uplatniť ďalšie práva, ktoré môžete voči nám počas spracovania uplatniť, použite túto adresu info@balistas.sk

 

II. SPRACÚVANIE V SÚVISLOSTI S VYBAVOVANÍM OTÁZOK/PODNETOV

1. Ako správca vašich osobných údajov sme zodpovední za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracúvať s primeraným technickým a organizačným zabezpečením. Ak sú nám odovzdané v rámci otázok/podnetov týkajúcich sa tovaru alebo služieb alebo iných záležitostí súvisiacich s prevádzkou e-shopu (prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu, telefónu, chatu atď.), spracúvame ich vždy za podmienok uvedených nižšie.

2. Účel, právny základ spracúvania a trvanie spracúvania vašich osobných údajov sú tieto:

a) Účel: vedenie korešpondencie a uchovávanie histórie korešpondencie; právny základ: plnenie zmluvy - rokovanie o objednávke (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a oprávnený záujem (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR) v prípade otázok nesúvisiacich so záujmom návštevníka webovej stránky o uzatvorenie objednávky; doba spracúvania: 1 rok od spracovania otázky alebo návrhu.

b) Účel: zasielanie dopytov na tovar alebo služby - ponuka tovaru a služieb, oznamovanie zliav, výpredajov, zasielanie informácií o e-shope a ponúkaných produktoch a podobne - najmä formou obchodných oznámení prostredníctvom e-mailu (v zmysle § 7 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti); právny základ: oprávnený záujem (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR); doba spracúvania: 1 rok.

c) Účel: spracovanie fyzickej, IT a sieťovej bezpečnosti; právny základ: oprávnený záujem (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR); doba spracovania: 1 rok. Na spracovanie vašich osobných údajov využívame týchto spracovateľov:

- poskytovatelia softvéru - na uľahčenie prevádzky e-shopu a zabezpečenie jeho technickej bezpečnosti (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém alebo EPR systém, kancelárske aplikácie atď.),

- prevádzkovatelia záložných serverov a ďalšieho hardvéru - na zabezpečenie riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich údajov.

4. Ak chcete vyjadriť svoj nesúhlas (námietku) so spracovaním vašich osobných údajov, ako aj uplatniť ďalšie práva, ktoré môžete voči nám uplatniť počas spracovania podľa článku IV, napíšte nám sem: info@balistas.sk.

5. Ak si objednáte tovar alebo služby na základe vašej korešpondencie s nami, vaše údaje budú spracované za podmienok uvedených v článku I vyššie.

 

III. SPRACOVANIE PRI VYHODNOCOVANÍ NÁKUPOV NA HEUREKA.CZ

1. Ako správca vašich osobných údajov sme zodpovední za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracúvať s primeraným technickým a organizačným zabezpečením. Ak sú nám odovzdané na základe vyplnenia dotazníka na vyhodnotenie nákupu (e-mailom), vždy ich spracúvame za podmienok uvedených nižšie.

2. Účel, právny základ spracúvania a doba spracúvania vašich osobných údajov sú tieto:

(a) Účel: zistiť vašu spokojnosť s nákupom u nás a umiestniť vaše hodnotenie úplne anonymne na portáli Heuréka.cz; právny základ: oprávnený záujem (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR); doba spracovania: 6 mesiacov od odoslania dotazníka, ak dotazník spokojnosti nevyplníte; 4 roky od vyplnenia dotazníka, ak dotazník spokojnosti vyplníte.

3. Do spracovania vašich osobných údajov zapájame týchto spracovateľov:

- Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, za účelom vytvorenia dotazníka spokojnosti,

- poskytovatelia softvéru - na uľahčenie prevádzky e-shopu a zabezpečenie jeho technickej bezpečnosti (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém alebo EPR systém, kancelárske aplikácie atď.),

- prevádzkovatelia záložných serverov a ďalšieho hardvéru - na zabezpečenie riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich údajov.

4. Ak chcete vyjadriť svoj nesúhlas (námietku) so spracovaním vašich osobných údajov, ako aj uplatniť ďalšie práva, ktoré môžete voči nám počas spracovania uplatniť (pozri nasledujúci článok), napíšte nám na túto e-mailovú adresu: info@balistas.sk.

 

IV. PRÁVA ZÁKAZNÍKOV

Počas spracovania vašich osobných údajov máte právo na:

Vyžiadajte si od spoločnosti informácie o tom, aké osobné údaje spracúva,

požiadať spoločnosť o vysvetlenie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov,

požiadať o prístup k svojim osobným údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu,

požiadať spoločnosť o vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedziť ich spracovanie,

preniesť vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi,

namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu spoločnosti (pozri článok I ods. 2 písm. c), d) a e) a článok II ods. 2 písm. a), b)),

odhlásiť sa z odberu obchodných oznámení v zmysle § 7 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, napíšte na túto e-mailovú adresu: info@balistas.sk. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či vaše osobné údaje spracúvame správne - v súlade s príslušnými právnymi predpismi, môžete sa obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Naposledy navštívené produkty

+420 778 772 453 Po–Pia, 8–16 hod. Položiť dotaz